Hírek

 • Jogszabályváltozás 2016. június 23.

  2016-07-22 14:36:33
  2016. évi LXXVII. törvény a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény módosításáról
  A 2016. június 23. napján megjelent módosítások elsődlegesen a zálogjogot érintik. A magyar bankszektor versenyképességének és hitelezési volumenének a növelése érdekében sor kerül az önálló zálogjog Ptk.-ban történő újraszabályozására.
   
  Hatálybalépés:
   
  A törvény hatályba léptető rendelkezései az alábbiak szerint:
  A jelen módosítás –az itt meghatározott kivételekkel- 2016. július 1. napján lép hatályba.
  A zálogjogot érintő rendelkezések 2016. október 1. napján lépnek hatályba.
  Az értékpapír módosított rendelkezései 2017. január 1. napján lépnek hatályba.

  Hivatkozás:
   
  Magyar Közlöny 2016. évi 90. szám, 6981-6988. oldal:
  Bővebb összefoglaló letöltése (PDF) - jún 23.pdf)
 • Jogszabályváltozás 2016. június 14.

  2016-06-20 10:36:29
  2016. évi LIX. törvény
   energetikai tárgyú törvények jogharmonizációs célú módosításáról
   

  ÖSSZEFOGLALÓ
   
  A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény (Vet) módosítása
   
  -          Módosult Villamosenergia-ipari vállalkozás fogalma
  -          Módosultak a villamosenergia-kereskedelemre vonatkozó működési engedélyre vonatkozó szabályok
  A Vet. „A villamosenergia-kereskedelemre vonatkozó működési engedély” alcíme helyébe a új alcím lép, mely meghatározza, milyen jogalany kaphat teljes körű, a felhasználók közvetlen ellátására is jogosító villamosenergia-kereskedelemre vonatkozó működési engedélyt, korlátozott, a felhasználók ellátására közvetlenül nem jogosító villamosenergia-kereskedelemre vonatkozó működési engedélyt
  -          Módosultak az árszabályozásra vonatkozó részletszabályok
   
  A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény (Get.) módosítása
   
  -          Módosult a földgázipari vállalkozás fogalma
  -          Módosultak a felhasználók számára történő fölgáz értékesítés szabályai
  -          Módosultak a hatósági árak meghatározásának és körülményeinek a részletszabályai

  Hatálybalépés:
  Ez a törvény a kihirdetését követő 8. napon, azaz 2016. június 22-én lép hatályba, azzal, hogy törvénynek a 4–9. §-a, 10. § (2) bekezdése, 11. § (2) bekezdése, 15–16. §-a, 17. § (2) bekezdése, 18–20. §-a, 22–26. §-a, 27. § (2) bekezdése, 28. § (2) bekezdése és 29. §-a 2016. október 1-jén lép hatályba.
   
  Hivatkozás:
  Magyar Közlöny 2016. évi 86. szám, 6479. oldal:
  Részletes összefoglalóért kattintson ide!(PDF) - jún 14(2).pdf)
 • Jogszabályváltozás 2016. június 14.

  2016-06-20 10:27:39
  2016. évi LXIII. törvény
  a Közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény módosításáról
   
  ÖSSZEFOGLALÓ
   
  -          A Kbt. 62.  §-a a  következő (5a)  bekezdéssel egészül ki:
  „(5a) Az (1) bekezdés n) pontját a közbeszerzési eljárásban nem kell alkalmazni, ha a Kormány a verseny biztosítása érdekében annak alkalmazása alól az ajánlatkérő kezdeményezésére a közbeszerzésekért felelős miniszter előterjesztése alapján hozott egyedi határozatában felmentést adott.„
   
  -          A 2016. évi LXIII. tv. (a továbbiakban: Mód. tv. ) módosításai a hatálybalépését követően megkezdett beszerzésekre, közbeszerzési eljárásokra, közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződésekre és az azokkal kapcsolatban indított jogorvoslati eljárásokra alkalmazandó.”
   
  -          A A Mód tv. hatálybalépést követően, Kbt. 5. § (3) bekezdésében szabályozott módon kizárólag a vissza nem térítendő támogatásból megvalósuló beszerzések tartoznak a Kbt. tárgyi hatálya alá.

  Hatálybalépés:
   Ez a törvénymódosítás a kihirdetését követő napon, azaz 2016. június 15-én lép hatályba.

  Hivatkozás:
   Magyar Közlöny 2016. évi 86. szám, 6509. oldal:
  Letöltés (PDF) - jún 14.pdf)
 • Jogszabályváltozás 2016. június 13.

  2016-06-20 10:20:16
   
  A Kormány 140/2016. (VI. 13.) Korm. rendelete
  a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 273/2007. (X. 19.) Korm. rendelet módosításáról
   
  A módosítás értelmében a rendelet Villamos hálózati csatlakozási és hálózathasználati szabályzatot tartalmazó, 2. számú melléklete a következőképpen egészül ki: A felhasználó és a hálózati engedélyes eltérő megállapodása hiányában összefüggő területnek kell tekinteni a felhasználási hely szempontjából a hálózati engedélyes ellátási területén, ideiglenes biztonsági határzár technikai megerősítését szolgáló infrastrukturális fejlesztések megvalósításával összefüggően, a Magyarország területének a személyek határátlépésére irányadó szabályok közösségi kódexének létrehozásáról szóló 562/2006/EK rendelet 2. cikk 2. pontjának megfelelő külső határ szerinti határvonaltól, illetve a határjeltől számított 60 méteres sávját.

  Hatálybalépés:
  A rendelet a kihirdetését követő napon, azaz 2016. június 14. napján lépett hatályba.

  Hivatkozás:
  Magyar Közlöny 2016. évi 84. szám, 6313. oldal:
   
  Letöltés (PDF) - jún 13(3).pdf)
 • Jogszabályváltozás 2016. június 13.

  2016-06-20 10:09:17
  A Kormány 1310/2016. (VI. 13.) Korm. határozata
  az Európai Unió vagy más nemzetközi szervezet felé vállalt kötelezettséggel összefüggő,
  a 2014–2020 programozási időszakban a Kormány által a nemzeti fejlesztési miniszter hatáskörébe utalt, a távhőszolgáltató szektort érintő, energiahatékonyság növelésére és a megújuló energiaforrások alkalmazására irányuló beruházások megvalósításáról
   
   
  ÖSSZEFOGLALÓ
   
  A Kormány
  1. egyetért azzal, hogy a nemzeti fejlesztési miniszter a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program terhére finanszírozott, távhőszolgáltató szektor energiahatékonyság növelésére és a megújuló energiaforrások alkalmazására irányuló projektekkel – kivéve a közszféra szervezetek számára tervezett kiemelt, épületenergetikai célú beruházásokat és a szemléletformálási programokat – összefüggő feladatok központi koordináció mellett valósuljanak meg,

  2. egyetért azzal, hogy az 1. pont szerinti központi koordináció az NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Társaság) konzorciumvezetése mellett valósuljon meg, ahol a Társaság egyben kedvezményezett is,

  3. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy a Társaság feladatkörének bővülése következtében szükséges szervezeti átalakításokról gondoskodjon, és – az európai uniós forrásból finanszírozott projektek tekintetében a vonatkozó összeférhetetlenségi szabályok figyelembevételével – készítse el a Társaság 1. pont szerinti feladatainak ellátásával összefüggő közjogi szervezetszabályozó eszközök módosítását,
   
  Felelős:           nemzeti fejlesztési miniszter
  Határidő:        2016. július 30.
   
  4. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy a Társaság 2. pont szerinti feladatainak ellátásához a Társaság tőkeemelésének végrehajtása (ennek keretében tőketartalék növelése) érdekében, a nemzeti fejlesztési miniszterrel egyeztetve gondoskodjon 1000,0 millió forint többletforrás rendelkezésre állásáról a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások költségvetési fejezetben,
   
  Felelős:           nemzetgazdasági miniszter
  nemzeti fejlesztési miniszter
  Határidő:        azonnal
   
  5. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy a Társaság tőkeemelését (ennek keretében tőketartalék növelését) a 4. pont szerint biztosítandó forrás terhére hajtsa végre,
  Felelős:           nemzeti fejlesztési miniszter
  Határidő:        a 4. pont szerinti források rendelkezésre állását követő 60 napon belül
   
  6. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy a 4. pont szerinti forrás segítségével biztosítsa a Társaság 1. pont szerinti feladatkörének bővülése vonatkozásában a feladatok ellátásához a megfelelő szakértelemmel rendelkező humánkapacitást és infrastrukturális feltételeket,
   
  Felelős:           nemzeti fejlesztési miniszter
  Határidő:        a 4. pont végrehajtását követő 90 napon belül
   
  7. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy a nemzetgazdasági miniszter bevonásával készítsen jelentést a Kormány részére az 1–6. pontban meghatározott feladatok végrehajtásáról.
   
  Felelős:           nemzeti fejlesztési miniszter
  nemzetgazdasági miniszter
  Határidő:        2016. december 31.
   
  Hivatkozás:
  Magyar Közlöny 2016. évi 85. szám, 6437. oldal:
  Letöltés (PDF) - jún 13(2).pdf)