Hírek

 • Jogszabályváltozás 2016. május 20.

  2016-06-02 11:42:12
  A Kormány 109/2016. (V. 20.) Korm. rendelete
  az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet, valamint a Nemzeti Hírközlési Hatóság eljárásában közreműködő szakhatóságok kijelöléséről, valamint egyes szakhatósági közreműködések megszüntetéséről és módosításáról szóló 362/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet módosításáról

  Összefoglaló:
   
  A 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet 48. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: Az egyéb közművesítést (villamos energia, gáz, távhő stb.) és a hírközlést (távközlés, műsorszórás) a vonatkozó jogszabályok, szakmai előírások szerint kell megvalósítani.” Tehát Rendelet szerint, az egyéb közművesítést és a hírközlést, a vonatkozó jogszabályok előírásainak figyelembevételével kell megvalósítani, a korábban irányadó szakmai előírások betartása mellett.
   
  A 362/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet a következő 1/B. §-sal egészül ki:  A hálózatüzemeltetőnél keletkező, az építési munkák összehangolásából eredő többletköltségek, valamint az építési munkák összehangolása érdekében alkalmazandó tisztességes és megkülönböztetéstől mentes feltételek megalapozottsága tekintetében a földgáz infrastruktúra, a víziközmű, országos közút, helyi közút, valamint a közforgalom elől el nem zárt magánút, vasúti, hajózási és reptéri infrastruktúra esetén szakhatóságként a Rendelet  1/A. § (1) bekezdésében megjelölt szakhatóságokat jelöli ki
  A távhő-, valamint villamosenergia-infrastruktúra esetén a megtagadási okok, valamint az építési munkák összehangolása érdekében alkalmazandó tisztességes és megkülönböztetéstől mentes feltételek megalapozottsága tekintetében szakhatóságként a mérésügyi és műszaki biztonsági feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalt, az építési munkák összehangolásából eredő többletköltségek megalapozottsága tekintetében a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalt jelöli ki.
   
  Hatálybalépés:
  2016. július 1. napján.

  Hivatkozás:
  Magyar Közlöny 2016. évi 71. szám, 5594. oldal.
   
  Letöltés (PDF) - máj 20 (3).pdf)
 • Jogszabályváltozás 2016. május 20.

  2016-06-02 11:39:01
  2016. évi XLIII. törvény
  az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény módosításáról
   
   
   
  Összefoglaló:
   
  A módosítás szükségessége a 61/2014 EU Irányelv hazai átültetésének befejezése érdekében merült fel. Az törvénymódosítás érinti többek között az előfizetői szerződésekre, a hírközlési építmények felügyeletére, az NMHH nem hatósági feladati ellátásához szükséges adatszolgáltatásra vonatkozó szabályozást.
  A módosítás következtében a törvény meghatározott szakaszai (83/A-83/B. §, a 93/A-93/B. § és a 94-95. §) kiterjednek a földgáz, a villamos energia, a távhő előállításával, termelésével, szállításával, elosztásával vagy átvitelével kapcsolatos szolgáltatások, a közvilágítás, a víziközmű-szolgáltatás, valamint a vasúti, közúti, hajózási, repülőtéri, más közlekedési szolgáltatások nyújtására szolgáló fizikai infrastruktúra tulajdonosára és annak üzemeltetőjére
   
  Hatálybalépés:
  A kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba (2015.05.28.)

  Hivatkozás: 
  Magyar Közlöny 2016. évi 71. szám, 5542-5556. oldal.
  Letöltés (PDF) - máj 20 (2).pdf)
 • Jogszabályváltozás 2016. május 20.

  2016-06-02 11:36:15
  A Kormány 109/2016. (V. 20.) Korm. rendelete
  az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet, valamint a Nemzeti Hírközlési Hatóság eljárásában közreműködő szakhatóságok kijelöléséről, valamint egyes szakhatósági közreműködések megszüntetéséről és módosításáról szóló 362/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet módosításáról

  Összefoglaló:
   
  A 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet 48. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: Az egyéb közművesítést (villamos energia, gáz, távhő stb.) és a hírközlést (távközlés, műsorszórás) a vonatkozó jogszabályok, szakmai előírások szerint kell megvalósítani.” Tehát Rendelet szerint, az egyéb közművesítést és a hírközlést, a vonatkozó jogszabályok előírásainak figyelembevételével kell megvalósítani, a korábban irányadó szakmai előírások betartása mellett.
   
  A 362/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet a következő 1/B. §-sal egészül ki:  A hálózatüzemeltetőnél keletkező, az építési munkák összehangolásából eredő többletköltségek, valamint az építési munkák összehangolása érdekében alkalmazandó tisztességes és megkülönböztetéstől mentes feltételek megalapozottsága tekintetében a földgáz infrastruktúra, a víziközmű, országos közút, helyi közút, valamint a közforgalom elől el nem zárt magánút, vasúti, hajózási és reptéri infrastruktúra esetén szakhatóságként a Rendelet  1/A. § (1) bekezdésében megjelölt szakhatóságokat jelöli ki
  A távhő-, valamint villamosenergia-infrastruktúra esetén a megtagadási okok, valamint az építési munkák összehangolása érdekében alkalmazandó tisztességes és megkülönböztetéstől mentes feltételek megalapozottsága tekintetében szakhatóságként a mérésügyi és műszaki biztonsági feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalt, az építési munkák összehangolásából eredő többletköltségek megalapozottsága tekintetében a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalt jelöli ki.
   
  Hatálybalépés:
  2016. július 1. napján.
   
  Hivatkozás:
  Magyar Közlöny 2016. évi 71. szám, 5594. oldal.
  Letöltés (PDF) - máj 20.pdf)
 • Jogszabályváltozás 2016. május 18.

  2016-06-02 11:16:25
  A Kormány 1244/2016. (V. 18.) Korm. határozata
  Az Energiatakarékossági Hitel Alappal kapcsolatos feladatokról


  Összefoglaló:

  A Korm. határozat értelmében:
  -          megszüntetésre kerül az Energiatakarékossági Hitel Alap („Alap”) és az Energiatakarékossági Tárcaközi Bizottság;
  -          a Korm. határozat alapján az Alapban lévő forrás felhasználásával a nemzeti fejlesztési miniszter energiahatékonysági programokat indít;
  -          Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 1. melléklet XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 35. Klíma-, energia- és zöldgazdaság-politikai ágazati programok alcíme a 11. Energiahatékonyság javításának támogatása jogcímcsoporttal egészül ki.
   
  A fentiekkel összefüggésben a határozat rendelkezik az Alap K&H Bank Zrt.-nél vezetett számláján lévő pénzeszköz áthelyezéséről, valamint az Alap hitelszerződéseivel kapcsolatban a K&H Bank Zrt. részére befizetett pénzeszközök átutalásáról.
   
  Hatálybalépés:
  A Magyar Közlönyben való közzététel (2016.05.18.) napján.

  Hivatkozás:
  Magyar Közlöny 2016. évi 70. szám (5426-5427. oldal)
  Letöltés (PDF) - máj 18.pdf)
 • Jogszabályváltozás 2016. május 13.

  2016-06-02 11:14:14
   
  A Kormány 99/2016. (V. 13.) Korm. rendelete
   a kéményseprő-ipari tevékenységről szóló törvény végrehajtásáról
   
   
  Összefoglaló:

  A Kormányrendelet a lényeges rendelkezései tekintetében 2016. július 1. napján hatályba lépő kéményseprő-ipari tevékenységről szóló 2015. évi CCXI. törvény végrehajtási rendelete.
  A rendelet szabályozza:
  -          az élet és a vagyonbiztonság közvetlen veszélyeztetése esetén értesítendő hatóságok és a kötelező értesítés eseteit;
  -          a kéményseprő-ipari tevékenységgel összefüggő hatósági eljárás rendjét;
  -          a kéményseprő-ipari tevékenységet ellátó kötelező értesítési feladatait.
  A rendelet módosította a villamosenergia-ipari építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokról szóló 382/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet 4. számú mellékletének 2. pont 1.14. alpontját, akként, hogy a villamosenergia-ipari építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokban érintettségüktől függően közreműködő közművek, kezelők és üzemeltetők felsorolásában szereplő kéményseprő-ipari szolgáltató szerv helyébe a kéményseprő-ipari szerv, kéményseprő-ipari szolgáltató és kéményseprő-ipari közszolgáltató lépett.
   
  Hatálybalépés:
  A rendelet 2016. július 1-jén lép hatályba.

  Hivatkozás:
  Magyar Közlöny 2016. évi 69. szám (5337-5342. oldal)
  Letöltés (PDF) - máj 13(2).pdf)