Hírek

 • Energetikai jogszabályfigyelés 2016. május 13.

  2016-05-17 10:40:47
  A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal elnökének 2/2016. (V. 12.) MEKH rendeletea földgáz rendszerhasználati díjakról, a rendszerüzemeltető által nyújtott szolgáltatás minőségének a rendszerhasználati díjakon keresztül történő ösztönzésének szabályairól, a nyújtott szolgáltatás minőségétől függően alkalmazható rendszerhasználati díjakról, valamint a rendszerhasználati díjak alkalmazásának feltételeiről szóló 1/2013. (VII. 11.) MEKH rendelet módosításáról

   
  A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal elnökénak hatáskörébe tartozik a rendszerhasználati díjak meghatározása, melyet az 1/2013. (VII. 11.) MEKH rendeletben szabályoz. A jogszabályt a 2/2016. (V. 12.) MEKH rendelet módosítja.
  Egyrészt, a módosítás szerint a rendszerhasználó a nem téli fogyaszási időszakra vonatkozó rendszerhasználati díjat köteles megfizetni az általa ellátott azon felhasználási helyre, a szállítóvezeték és az elosztóvezeték egyes átadási-átvételi pontjaira vonatkozóan, ahol a felhasználási hely gázmérői 20 m3/h-nál nagyobb névleges összkapacitásúak és az érintett felhasználási helyen van legalább egy olyan üzembe helyezett gázmérő, amelyen keresztül adott gázév január 1. és március 31. közötti időszakában nem történik gázvételezés.
  Másrészt a módosítás pontosítja a beckhaul (áramlással ellentétes) kapacitás lekötésekor fizetendő díjat.
  Harmadrészt a módosítás új elemként meghatározza, hogy nem számítható fel nominálás eltérési pótdíj a túlnominálási eljárás keretében biztosított napon belüli megszakítható kapacitásra vonatkozóan, amennyiben valamennyi nem megszakítható kapacitás elkelt és ezen átadás-átvételi ponton lekötéssel rendelkező rendszerhasználó a lekötése teljes mértékéig nominált az adott gáznapra, illetve a gáznap óráira.
  Negyedrészt, a módosítás meghatározza a megszakítható kapacitás díját azokon hálózati pontokon, amelyek vonatkozásában a szállítási rendszerüzemeltető – az ÜKSZ-ben meghatározott módon – megszakítható kapacitás-lekötést vagy – túlnominálást tesz lehetővé.
  A Módosítás meghatározza 2016. október 1-jétől az egyes díjak alapjául szolgáló mértékegységet, vagyis 2016. október 1-jétől a földgázelosztási díjak közül a kapacitás-lekötéssel érintett elosztási kapacitásdíjat Ft/kWh/h, az elosztási átalánydíjat és az elosztási forgalmi díjat Ft/MWh alapján kell megfizetni.
   

  Hatálybalépés:
   
  Ez a rendelet 2016. június 1-jén lép hatályba.
   
  Hivatkozás:
   
  Magyar Közlöny 2016. évi 68. szám, 5282. oldal:
  Letöltés (PDF) - máj 13.pdf)
 • Energetikai jogszabályfigyelés 2016. május 11.

  2016-05-17 09:52:55
  A külgazdasági és külügyminiszter 20/2016. (V. 11.) KKM közleménye
  a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség (NAÜ) keretében 1979-ben elfogadott és az 1987. évi 8. törvényerejű rendelettel kihirdetett nukleáris anyagok fizikai védelméről szóló Egyezménynek a NAÜ által szervezett diplomáciai konferencia keretében, 2005. július 8-án aláírt módosítása kihirdetéséről szóló 2008. évi LXII. törvény 2. és 3. §-ának hatálybalépéséről


  A 2008. évi LXII. törvénnyel a Magyar Közlöny 2008. október 31-i 155. számában kihirdetett, a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség (NAÜ) keretében 1979-ben elfogadott és az 1987. évi 8. törvényerejű rendelettel kihirdetett nukleáris anyagok fizikai védelméről szóló Egyezménynek a NAÜ által szervezett diplomáciai konferencia keretében, 2005. július 8-án aláírt módosításának (a továbbiakban: módosítás) hatálybalépéséről az Egyezmény 20. cikk 2. pontja az alábbiak szerint rendelkezik:

  „Minden szerződő állam számára, amely letétbe helyezte a módosításra vonatkozó megerősítő, elfogadó vagy jóváhagyó okmányait, a módosítás az attól számított harminc nap elteltével lép hatályba, amikor a szerződő államok kétharmada elhelyezte a letéteményesnél megerősítő, elfogadó vagy jóváhagyó okmányát. (…)”
   
  A módosítás hatálybalépéséhez szükséges feltételek teljesülésének napja: 2016. április 8.
   
  Hatálybalépés:
   
  A módosítás hatálybalépésének napja: 2016. május 8.
   
   
  Hivatkozás:
   
  Hivatalos Értesítő 2016. évi 19. szám (2531. oldal)
   
  Letöltés (PDF) - máj 11.pdf)
 • Energetikai jogszabályfigyelés 2016. április 29.

  2016-05-09 15:37:58
  A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság Szervezeti és Működési Szabályzata
   
   
   
  Az Szervezeti és Működési Szabályzat (a továbbiakban: SZMSZ) célja, hogy meghatározza az MNV Zrt. irányításának rendjét, a döntési hatásköröket, a munkaszervezet szervezeti felépítését és annak hierarchiáját, a feladatmegosztás rendjét, valamint az általános működési szabályokat.
   
  Az MNV Zrt. Igazgatósága 158/2016. (IV. 06.) IG sz. határozatával jóváhagyott, egységes szerkezetbe foglalt MNV Zrt. SZMSZ-e 2016. április 15-én lép hatályba.
   

   
  Hatálybalépés:
   
  Az SZMSZ 2016. április 15-én lépett hatályba.
   
   
  Hivatkozás:
   
  Hivatalos Értesítő 2016. évi 17. szám (2247-2271. oldal)
  Letöltés (PDF) - ápr 29(3).pdf)
 • Energetikai jogszabályfigyelés 2016. április 29.

  2016-05-09 15:29:51
  A Katasztrófavédelmi Koordinációs Tárcaközi Bizottság 3/2016. (IV. 29.) KKB határozata
  az Országos Nukleárisbaleset-elhárítási Intézkedési Terv V2. 3 változatáról szóló tájékoztató elfogadásáról
   
   
  A Katasztrófavédelmi Koordinációs Tárcaközi Bizottság megtárgyalta és elfogadta a határozat mellékletét képző, az Országos Nukleárisbaleset-elhárítási Intézkedési Terv V2. 3 változatáról szóló tájékoztatót, valamint annak függelékét képező intézkedési tervet.
   
  A határozat mellékletét képező Tájékoztató, valamint annak függeléke a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság honlapján kerül közzétételre:
   
   
   
  Hivatkozás:
   
  Hivatalos Értesítő 2016. évi 17. szám (2246. oldal)
  Letöltés (PDF) - ápr 29(2).pdf)
 • Energetikai jogszabályfigyelés 2016. április 29.

  2016-05-09 15:17:59
  A BM országos katasztrófavédelmi főigazgató 3/2016. (IV. 29.) BM OKF utasítása
  a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Szervezeti és Működési Szabályzatának kiadásáról
   
   
   
   
  Az utasítás mellékleteként közzétett BM OKF SZMSZ szerint a BM OKF alapvető rendeltetése a lakosság élet- és vagyonbiztonságának, a nemzetgazdaság és a létfontosságú rendszerek és létesítmények biztonságos működésének védelme, a katasztrófák hatósági megelőzése, a katasztrófaveszély-helyzetben, valamint tűz- és káresetek esetén a mentés végrehajtása, a védekezés megszervezése és irányítása, a káros következmények felszámolása, a helyreállítás-újjáépítés megvalósítása.
  Az SZMSZ a hatályon kívül helyezett BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Szervezeti és Működési Szabályzatának kiadásáról szóló 2/2015. (VI. 8.) BM OKF utasítás mellékleteként közzétett szervezeti és működési szabályzathoz hasonlóan rendezi a BM OKF szervezetét és működésének szabályait.
  Az SZMSZ feladat- és hatásköröket állapít meg a BM OKF szervezeti egységei számára többek között a nukleáris balesetek elhárításával kapcsolatosan.
   
   
  Hatálybalépés:
   
  Az utasítás a közzétételét követő napon lép hatályba.
   
   
  Hivatkozás:
   
  Hivatalos Értesítő 2016. évi 17. szám (2153-2213. oldal)
  Letöltés (PDF) - ápr 29.pdf)