Hírek

 • Energetikai jogszabályfigyelés 2016. április 25.

  2016-05-02 09:51:09
  A nemzeti fejlesztési miniszter közleménye
  a földgáz után fizetendő tagi hozzájárulások mértékéről
   


  ÖSSZEFOGLALÓ
   
   
  A Magyar Szénhidrogén Készletező Szövetség Igazgatótanácsa a Közgyűlés 8/2015. (XII. 16.) számú határozatának b) pontjában adott felhatalmazás alapján, a 9/2016. (III. 02.) számú határozatával döntött a földgáz biztonsági készletezéséről szóló 2006. évi XXVI. törvény 8.§ (1)-(2) bekezdéseiben előírtak szerint, a földgáz után fizetendő tagi hozzájárulás díj 10%-os mértékű, 71,67 Ft/GJ-ról 78,84 Ft/GJ-ra történő megemeléséről.
   
  A 2016. május 1-jétől érvényes földgáz tagi hozzájárulási díj kihirdetése a Magyar Közlöny mellékleteként megjelenő Hivatalos Értesítő 2016. évi 16. számában történt meg.
   
   
  Hatálybalépés:
   
  A megemelt díj 2016. május 1-től hatályos.
   
  Hivatkozás:
   
  A Hivatalos Értesítő 2016. évi 16. szám (2099. oldal):
   
  Letöltés (PDF) - ápr 25.pdf)
 • Energetikai jogszabályfigyelés 2016. április 25.

  2016-05-02 09:45:07
  A nemzeti fejlesztési miniszter közleménye
  a földgáz után fizetendő tagi hozzájárulások mértékéről
   


  ÖSSZEFOGLALÓ
   
   
  A Magyar Szénhidrogén Készletező Szövetség Igazgatótanácsa a Közgyűlés 8/2015. (XII. 16.) számú határozatának b) pontjában adott felhatalmazás alapján, a 9/2016. (III. 02.) számú határozatával döntött a földgáz biztonsági készletezéséről szóló 2006. évi XXVI. törvény 8.§ (1)-(2) bekezdéseiben előírtak szerint, a földgáz után fizetendő tagi hozzájárulás díj 10%-os mértékű, 71,67 Ft/GJ-ról 78,84 Ft/GJ-ra történő megemeléséről.
   
  A 2016. május 1-jétől érvényes földgáz tagi hozzájárulási díj kihirdetése a Magyar Közlöny mellékleteként megjelenő Hivatalos Értesítő 2016. évi 16. számában történt meg.
   
   
  Hatálybalépés:
   
  A megemelt díj 2016. május 1-től hatályos.
   
  Hivatkozás:
   
  A Hivatalos Értesítő 2016. évi 16. szám (2099. oldal):
   
 • Energetikai jogszabályfigyelés 2016. április 11.

  2016-04-18 10:23:48
  2016. évi XIX. törvény
  a Paksi Atomerőmű kapacitásának fenntartásával kapcsolatos beruházásról, valamint az ezzel kapcsolatos egyes törvények módosításáról szóló 2015. évi VII. törvény módosításáról
   
  ÖSSZEFOGLALÓ
   
  A Jogszabály a Paksi Atomerőmű kapacitásának fenntartásával kapcsolatos beruházásról, valamint az ezzel kapcsolatos egyes törvények módosításáról szóló 2015. évi VII. törvényt ("Törvény") módosítja, illetve egészíti ki a következők szerint:
   
   
  1. A Törvény 5. §-ának szövege a következők szerint módosul:
   
  A szabályozás szerint azon adatok nem lesznek megismerhetőek keletkezésüktől számított 30 évig, melyek az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény ("Infotv.") III. Fejezete szerinti közérdekűadat-igénylés során történő megismerése az Infotv. 27. § (2) bekezdés b) és h) pontja szerinti nemzetbiztonsági érdeket, illetve szellemi tulajdonhoz fűződő jogot sértene.
   
  2. A Törvény fentiek szerinti 5. §-át a hatálybalépésekor folyamatban lévő, közérdekű adat megismerésére irányuló igény teljesítésére vonatkozó eljárásokban is alkalmazni kell.
   
   
  Hatálybalépés:
   
  A rendelet a kihirdetését követő napon, azaz 2016. április 12. napján lép hatályba.
   

  Hivatkozás:
   
  Magyar Közlöny 2016. évi 49. szám, 4462. oldal:
   
  Letöltés (PDF) - ápr 11.pdf)
 • Energetikai jogszabályfigyelés 2016. április 11.

  2016-04-18 10:21:47
  2016. évi XX. törvény
  a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény módosításáról
   
   
  ÖSSZEFOGLALÓ:
   
  A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény ("Get") a következőképpen módosul:
   
  1. A korábbi 141/A. § (6) bekezdésének szövege teljes egészében megváltozik a következők szerint:
  „Az egyetemes szolgáltató köteles az egyetemes szolgáltatói engedéllyel nem rendelkező volt közüzemi nagykereskedő által megjelölt ellátási időszakra vonatkozóan megadni a szerződés alapján történő vételezésének tervezett mennyiségeit havi bontásban. A Felajánlási rendelet alapján az egyetemes szolgáltató által a Hivatal részére megadott, a volt közüzemi nagykereskedőtől a szerződés alapján beszerezni tervezett negyedéves mennyiségek legfeljebb 5%-kal térhetnek el az adott negyedév hónapjaira bejelentett mennyiségek összegétől.”
   
  2. A Get. 141/I. §-a szerinti, a hazai termelésű földgázt termelő által az egyetemes szolgáltatás keretében vételező felhasználók részére történő értékesítés céljából,az egyetemes szolgáltatói engedéllyel nem rendelkező volt közüzemi nagykereskedő részére történő felajánlás alapján kötöttszerződés2018. szeptember 30. napjáig meghosszabbodik.
   
  3. A Get. 141/J. §-a szerinti, az egyetemes szolgáltatói engedéllyel nem rendelkező volt közüzemi nagykereskedő által (a Get 141/I. § alapján)az egyetemes szolgáltatás keretében vételező felhasználók részére történő értékesítés céljából,az egyetemes szolgáltató részére történő felajánlás alapján kötöttellátás típusú szerződés 2018. szeptember 30. napjáig meghosszabbodik.
   
  Továbbá az egyetemes szolgáltató köteles az egyetemes szolgáltatói engedéllyel nem rendelkező volt közüzemi nagykereskedő által megjelölt ellátási időszakra vonatkozóan megadni a szerződés alapján történő vételezésének tervezett mennyiségeit havi bontásban. A Felajánlási rendelet alapján az egyetemes szolgáltató által a Hivatal részére megadott, a volt közüzemi nagykereskedőtől a szerződés alapján beszerezni tervezett negyedéves mennyiségek legfeljebb 5%-kal térhetnek el az adott negyedév hónapjaira bejelentett mennyiségek összegétől.
   
  4. Ha az egyetemes szolgáltató az általa ellátott felhasználók ellátását másik egyetemes szolgáltatói engedélyesnek adja át, akkor a vonatkozó szabályozás kibővül azzal, hogy az átvevő egyetemes szolgáltató igénybejelentésében szereplő mennyiségeknek tartalmaznia kell az átadó egyetemes szolgáltató által ellátott egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználók ellátáshoz szükséges földgázmennyiséget az átvétel időpontját követő időszak tekintetében.
   
  Ha az átvevő egyetemes szolgáltató kiválasztására/kijelölésére az igénybejelentést követően kerül sor, akkor az igényelt mennyiség az átvételt követő időszakra vonatkozóan az átadó egyetemes szolgáltató által a már korábban leadott igénybejelentés szerinti mennyiséggel megemelkedik.
   
   
  Továbbá a 141/A.  § vagy a 141/J.  § alapján szerződött egyetemes szolgáltató vagy egyetemes szolgáltatói engedéllyel nem rendelkező volt közüzemi nagykereskedő az általa a 2016/17-es tárolói évre egyetemes szolgáltatási célra lekötött földgáztárolói kapacitásokat a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény módosításáról szóló 2016. évi XX. törvény hatálybalépését követő 10 munkanapon belül egy alkalommal egyoldalúan módosíthatja.
   
  5. A Get. új – először a 2016. adóévre alkalmazandó – rendelkezéssel egészül ki, amely szerint:
   
  Az egyetemes szolgáltatói engedéllyel nem rendelkező volt közüzemi nagykereskedő köteles a mérlegében a passzív időbeli elhatárolások között kimutatni a Felajánlási rendeletben foglalt földgáz beszerzési költségre fedezetet nyújtó tétel alapján számított tárgyévi árbevétel és a Felajánlási rendelet szerint meghatározott elismert fajlagos földgázár alapján meghatározott tárgyévi árbevétel különbségének pozitív összegét.
   
  Az így kimutatott passzív időbeli elhatárolást a Felajánlási rendeletben foglalt felajánlási ár részét képező földgáz beszerzési költségre fedezetet nyújtó tétel alapján számított tárgyévi árbevétel és a Felajánlási rendelet szerint meghatározott elismert fajlagos földgázár alapján meghatározott tárgyévi árbevétel különbségének negatív összegében kell megszüntetni.
   
   
   
   
   
   
   
  Hatálybalépés:
   
  A rendelet a kihirdetését követő 15. napon, azaz 2016. április 26. napján lép hatályba.
   

  Hivatkozás:
   
  Magyar Közlöny 2016. évi 49. szám, 4463-4464. oldal:
  Letöltés (PDF) - ápr 11(2).pdf)
 • Energetikai jogszabályfigyelés 2016. április 5.

  2016-04-18 10:58:01
  A Kormány75/2016. (IV.5.) Korm. rendelete
   az Európai Hálózatfinanszírozási Eszközből származó források felhasználásáról
   
   

  A rendelet alkalmazási köre a  2014–2020 közötti programozási időszakban az  Európai Hálózatfinanszírozási Eszközből (Connecting Europe Facility, a  továbbiakban: CEF) származó források terhére történő kötelezettségek vállalása, a  projektek előkészítése, pályázata, végrehajtása, nyomon követése, a  teljesítés ellenőrzése, a felhasználása és a lebonyolítása.
   
  Személyi hatálya a támogatást igénylőkre és a támogatásban részesülőkre terjed ki.
   
  A rendelet az intézményrendszerekre vonatkozó II. számú fejezetében az alábbi szervek, hatóságok feladatait szabályozza: a Kormány, a Fejlesztéspolitikai Koordinációs Bizottság, az európai uniós források felhasználásáért felelős miniszter, az audit hatóság, a szakpolitikai felelős, a nemzeti hatóság, a közbenső szervezet, a végrehajtó szerv, a monitoring bizottság.
   
  A rendelet III. fejezet tartalmazza a projekt-előkészítés szabályait.
   
  A rendelet IV. fejezete részletezi a projekt végrehajtásának szabályait.
   
  A nemzeti hatóság a  projekt megvalósítása során, az  ellenőrzési tervében meghatározottak szerint indító-, közbenső-, záró-, valamint rendkívüli helyszíni ellenőrzést végezhet, a  tagállami teljeskörűségi nyilatkozat kibocsátásához pedig ellenőrzi a projektek megvalósítását.
   
  A költségvetési hozzájárulást nem tartalmazó projektekre a rendelet V. fejezete külön rendelkezéseket tartalmaz.
   

  Hatálybalépés:
   
  A rendelet a kihirdetését (2016. április 5.) követő napon lép hatályba.
   
  Hivatkozás:
   
  Magyar Közlöny 2016. évi 46. szám, 4159. oldal: